• Pracovné zošity

     • Vážení rodičia.

      Od školského roka 2020/2021 nebudeme pre žiakov druhého až deviateho ročníka zabezpečovať zošity a ďalšie pomôcky.

     • Vyučovanie od 15.6.2020

     • Vážení rodičia.

      Na základe informácií MŠVVaŠ  SR Vám oznamujeme, že od 15.6.2020 bude vyučovanie v prvom až piatom ročníku pokračovať podľa ročníkov, žiaci už nebudú v triedach zmiešaní. Rovnako budú aj žiaci v školskom klube detí rozdelení v pôvodných skupinách.

     • Rozvrh hodín od 1.6. - 30.6. 2020

     • Vážení rodičia, v prílohe zverejňujeme rozvrh platný počas celého mesiaca jún. Žiaci prvého stupňa sa budú učiť v blokoch, činnosť si určí každý vyučujúci v danej skupine podľa jej zloženia.rozvrh_hodin_1.6._-_30.6.2020.pdf  

     • Čiastočné obnovenie prevádzky

     • Vážení rodičia, milí žiaci. Od pondelka 1. 6. 2020 bude čiastočne obnovená prevádzka ZŠ s MŠ Solčany. Napriek tomu, stále platia prísne epidemiologické opatrenia a naša škola sa musí podriadiť rozhodnutiam Hlavného hygienika SR, ako aj rozhodnutiam Regionálneho úradu verejného zdravotníctva a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. A v prvom rade nám záleží na zdraví a bezpečnosti zverených detí a našich zamestnacov. Preto sa mení zloženie skupín detí a žiakov, preto musíme doržiavať zvýšené bezpečnostné pravidlá a preto sa škola neobnoví v pôvodnom režime, ale v "špeciálnom".

      Verte, že robíme všetko pre to, aby sme Vám aj Vašim deťom zjednodušili súčasnú zložitú situáciu. Budeme preto ku všetkému, čo sa týka znovuotvorenia prevádzky ZŠ s MŠ pristupovať s maximálnou vážnosťou a zodpovednosťou.

     • Základné informácie o čiastočnom obnovení prevádzky školy

     • - deti v materskej škole sú rozdelené na skupiny s maximálnym počtom 15 detí

      - žiaci v základnej škole sú rozdelení do skupín s maximálnym počtom 20 detí

      - pred prvým nástupom do MŠ alebo ZŠ zákonný zástupca odovzdá zamestnacom školy prehlásenie o zdravotnom stave dieťaťa     prehlasenie_ZZ_o_zdravotnom_stave_MS.docx


                                                    prehlasenie__ZZ_o_zdravotnom_stave__ZS.docx

      (vzory tlačív si bude možné vyzdvihnúť aj v škole a následne ich vyplnené priniesť pri nástupe do školy 1.6. 2020)

      - pri ceste do školy sa sprevádzajúce osoby a žiaci riadia opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ. Sprevádzajúce osoby sa vo vnútorných priestoroch školy nepohybujú

      - základná škola zabezpečí každodenný ranný zdravotný filter, ranné meranie teploty žiakov každej skupiny a dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy

      - každý žiak ZŠ a deti v MŠ budú mať so sebou dve čisté rúška a balíček hygienických vreckoviek na každý deň, v ktorom sa zúčastnia vyučovania

      - preberanie žiakov a ranný zdravotný filter v ZŠ bude prebiehať od 7:15 h do 7:45 h. Vyučovanie v ZŠ začína o 7:45 h

      - preberanie žiakov a ranný zdravotný filter v MŠ bude prebiehať od 7:00 h do 8:00 h

      - sprevádzajúce osoby a deti sa riadia pokynmi zamestnacov ZŠ s MŠ Solčany

      - žiaci prvého až piateho ročníka, ktorí sa nezúčastňujú vyučovania a žiaci ostatných ročníkov pokračujú v dištančnom vzdelávaní

      zakladne_informacie_o_ciastocnom_obnoveni_prevadzky.docx     • Vyučovanie od 1.6.2020

     • Vážení rodičia, oznamujeme Vám, že od 1.6. do 30.6.2020 budú žiaci 1. - 4 ročníka rozdelení do iných skupín ako počas roka. Rozdelenie tried sa bude tvoriť na základe toho, či žiaci budú alebo nebudú navštevovať školský klub detí. Tieto a ďalšie informácie sa dozviete na stránke našej školy v najbližších dňoch.

     • Čiastočné obnovenie prevádzky

     • Vážení rodičia, Rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu zo dňa 22. 5. 2020 a rozhodnutím zriaďovateľa sa čiastočne obnovuje prevádzka ZŠ s MŠ Solčany od 1. 6. 2020. Do materskej a základnej školy môžu rodičia umiestniť deti na základe vlastného uváženia a s prihliadnutím na situáciu v domácom prostredí, ako aj v obci a regióne. V základnej škole je umožnený návrat deťom na prvom stupni (ročníky 1. až 4.) a žiakom piateho ročníka. O podrobnostiach sa dozviete na stránkach ministerstva, našej školy, alebo portálu ucimenadialku.sk https://ucimenadialku.sk/usmernenia/otvaranie-skol

      Najdôležitejšie pokyny budeme zverejňovať na stránke školy, alebo informovať rodičov cez EduPage. Zároveň Vás, vážení rodičia, žiadam o maximálnu disciplinovanosť a doržiavanie pokynov školy a pedagogického zboru, nakoľko sa stále jedná o mimoriadnu a vážnu situáciu. Zároveň Vás ubezpečujem, že zo strany školy a obce sme uskutočnili všetky opatrenia vyplývajúce z Rozhodnutia ministerstva ako aj z usmernení Úradu verejného zdravotníctva SR.

       

     • Zápis do Materskej školy

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR určuje termín podávania žiadostí o prijatie detí do materskej školy pre nasledujúci školský rok od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy sa nebude vyžadovať potvrdenie o zdravotnom stave. Dieťa bude prijaté iba na adaptačný pobyt. Podrobnosti o spôsobe zabezpečenia prijímania detí do MŠ budú priebežne doplnené.

      Žiadosti na prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2020/2021 sa budú podávať od 30. apríla 2020 do 31. mája 2020. Konkrétnejšie informácie o zápise do MŠ Solčany získate v sekcii materská škola. Od uvedeného termínu je na našej stránke  zverejnená elektronická prihláška.

     • Rozvrh počas prerušenia vyučovania

     • Vážení rodičia, na základe nového usmernenia ministerstva školstva zo dňa 28.4.2020, ktoré stanovilo vyučovacie predmety a počty hodín v jednotlivých ročníkoch, sme vytvorili rozvrh vyučovania. Čas pre jednotlivé predmety a spôsob vyučovania (online hodina alebo samoštúdium) určujú učitelia. Pokračujeme aj vo vyučovaní v rámci ostatných predmetov, ktoré nie sú v rozvrhu, ale v tom prípade sa jedná o neklasifikované predmety. Veríme, že táto úprava už nebude dlho v platnosti a čoskoro sa vrátime do normálneho režimu.

      tabulka_-_rozvrh-_od_6.5.2020.docx

     • Oznam pre žiakov a zákonných zástupcov

     • Na základe Usmernenia na hodnotenie žiakov základných škôl v čase mimoriadnej situácie a pedagogickej rady uskutočnenej 17. 4. 2020 (per rollam) Vám oznamujeme, že sa nebudú klasifikovať nasledovné predmety - zoznam_neklasifikovanych_predmetov.doc  Neznamená to, že vyučujúci nemôžu deťom zadávať úlohy a naďalej pracovať so žiakmi v rámci daných predmetov. Tieto predmety však nebudú na koncoročnom hodnotení klasifikované známkou.

      Na tomto odkaze sa nachádza usmernenie na hodnotenie a klasifikáciu žiakov, ktoré je upravené na podmienky našej školy USMERNENIE_K_HODNOTENIU_ZIAKOV_ZSsMS_Solcany.docx

     • Zápis do prvého ročníka

     • Vážení rodičia, od dnešného dňa je na našej stránke sprístupnený formulár na zápis detí do prvého ročníka  na školský rok 2020/2021. Za súčasného stavu bude zápis prebiehať elektronicky, bez prítomnosti detí. Žiadosť je možné vyplniť na našej stránke a následne vyplnenú žiadosť podpíšu obaja zákonní zástupcovia dieťaťa. Podpísanú žiadosť je možné poslať vo forme listu na adresu školy, vhodiť do schránky upevnenej na prvej budove, alebo priniesť osobne v termíne od 27. 4. 2020 do 30. 4. 2020 od 7:30 do 13:30.

      Pre ďalšie informácie týkajúce sa zápisu detí do prvého ročníka môžete získať na uvedených kontaktných adresách a telefónnych číslach od zamestnacov školy, respektíve na stránkach MŠVVaŠ SR , stránke www.uciemnadialku.sk a zo stránky ZŠ s MŠ Solčany.

      Dňa 9.4.2020 vydalo MŠVVaŠ SR Usmernenie_k_zapisu_deti_na_plnenie_PSD.doc, kde sú zhrnuté všetky informácie k prebiehajúcim zápisom detí do prvého ročníka pre budúci školský rok. Taktiež je tu vzorové tlačivo Formular_-_udaje_potrebne_k_zapisu.doc pre prípad, že formulár z našej stránky sa Vám nedá vyplniť, alebo vytlačiť. 

      O všetkých zmenách, alebo novinkách Vás budeme priebežne informovať.


     • Pomoc pre začlenených žiakov

     • Na našej stránke v sekcii kontakty sú zverejnené mailové kontakty na pani asistentky a školskú psychologičku. V tomto kritickom čase Vám chceme výsť v ústrety a aspoň touto cestou pomôcť pri zvládaní tejto zložitej situácie.

     • Opatrenia ministerstva školstva ku prerušeniu prevádzky škôl

     • Na stránke ministerstva školstva sú uvedené nové informácie o opatreniach prijatých na riešenie súčasnej mimoriadnej situácie.

      Na tomto odkaze https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ nájdete celý článok.

      Pre našu školu sú najdôležitejšie informácie o zrušení testovania žiakov deviatych ročníkov a posunutí termínov zápisu detí do prvého ročníka na budúci školský rok a podávaní prihlášok na stredné školy.

      O všetkých ďalších zmenách Vás budeme pravidelne informovať. Odporúčame pravidelne sledovať stránku ZŠ s MŠ Solčany, obecnú stránku a stránku MŠVVaŠ SR.

      Pre ďalšie informácie a otázky týkajúce sa fungovania a prevádzky školy sa môžete na nás obrátiť aj prostredníctvom kontaktov zssolcany@gmail.com a na telefónnom čísle 0914 150 711.

      Ďakujeme Vám za ústretovosť a prajeme všetko dobré v tejto zložitej situácií.

     • Informácie o prerušení prevádzky školy

     • Na základe usmernenia ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje Základná škola s materskou školou Solčany vyučovanie v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane. V súvislosti s týmto usmernením  je do 27. marca 2020 vrátane uzavretá základná škola aj materská škola. Uzavretá pre verejnosť bude aj školská telocvičňa.

      Informácie o súčasnej situácií týkajúce sa školstva sú zverejňované na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  www.minedu.sk

      Ďalšie informácie o termínoch testovania žiakov deviatych ročníkov, ako aj prijímacích pohovoroch na stredné školy nájdete na ich webovom sídle, alebo na odkazoch:

      https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/

      https://www.minedu.sk/ministerstvo-skolstva-vydalo-tretie-usmernenie-v-suvislosti-so-sirenim-koronavirusu/

     • Prerušenie prevádzky v Materskej škole

     • Vedenie Základnej školy s materskou školou  Solčany oznamuje rodičom, že od 13. 3. 2020(piatok) je rozhodnutím Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Topoľčanoch pozastavená prevádzka Materskej školy z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí. Prevádzka je prerušená do odvolania, minimálne však do 20. 3. 2020. O situácií Vás budeme priebežne informovať  na internetovej stránke školy a formou oznamov v obecnom rozhlase.

     • 2 % z dane

     •  

       

      Vážení rodičia.

      Aj v tomto roku môže naše Rodičovské združenie prijímať 2% z dane. Preto sa obraciame na Vás s prosbou o ich darovanie na účet Rodičovského združenia.  Všetky informácie k darovaniu 2 % máme na našej stránke. Vopred ďakujeme všetkým, ktorí si nás vyberiete, pretože aj takýmto spôsobom prispejete k skvalitneniu vyučovacích priestorov našich detí.

     • Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu

     • Kód projektu:                          312011R096

      Operačný program:                 Ľudské zdroje

      Spolufinancovanie:                  Európsky sociálny fond

      Prioritná os:                             Vzdelávanie

      Konkrétny cieľ:                         Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávanie a zlepšiť

                                                       výsledky a kompetencie detí a žiakov.

      Cieľová skupina:                       Žiaci a pedagogickí zamestnanci školy

      Trvanie projektu :                      24 mesiacov

      Výška príspevku:                       111 411 €.

       

      Od septembra 2019 sú zapojení do projektu aj samotní žiaci, ktorí sa prihlásili do rôznych krúžkov pod vedením našich učiteľov. Veľmi sa im páči pracovať s mikroskopmi, riešiť hlavolamy, robiť pokusy. Myslím, že na tieto krúžky budú spomínať aj po rokoch v dospelosti, keď sa stretnú s využitím poznatkov v praxi.

       

       

     • Maškarný ples pre deti so šašom Jarom

     • Výbor RZ pri Základnej škole s materskou školou Solčany srdečne pozýva všetky deti a rodičov na Maškarný ples pre deti so šašom Jarom, ktorý sa uskutoční dňa 1.2.2020 od 14:30h v kultúrnom dome v Solčanoch.

     • Rodičovské združenie pre rodičov žiakov deviateho ročníka

     • Vážení rodičia.

      Stretnutie rodičov žiakov deviateho ročníka sa uskutoční 9. januára 2020 o 17:00 h. Žiakov a rodičov prídu informovať o možnostiach štúdia zástupcovia rôznych stredných škôl.

     • Bedminton - krajské kolo

     • V utorok 12.11.19 sa naši žiaci Dávid Ondruš a Roderik Gábriš zúčastnili majstrovstiev Nitrianskeho kraja v bedmintone v Šuranoch. Obsadili krásne 3. miesto a len dva košíky ich delili od druhého miesta. Zvíťazili Nové Zámky, druhé miesto Levice tretie miesto ZŠ s MŠ Solčany. Chlapcom gratulujeme za výborné reprezentovanie našej školy a urobili dobré meno celej obci.

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012