• Prevádzka

    • PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

     Materská škola je v prevádzke od 6,3O do 16,OO hod. Zástupkyňa riaditeľky ZŠ s MŠ pre MŠ je Katarína Klačanská. Konzultačné hodiny sú v MŠ každý pracovný deň, podľa potreby rodičov. Vedúca Školskej jedálne je pani Alena Mišutová– konzultačné hodiny , každý deň od 7,3O do 15,30 podľa potreby rodičov.

      ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY

     Dieťa môže byť prijaté do MŠ na základe písomnej prihlášky, potvrdenej od detského lekára. Zápis býva v mesiaci máj. Rodičia dostanú písomné oznámenie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ. Prednostne sa prijímajú deti s odloženou školskou dochádzkou a deti, ktoré dovŕšili piaty rok života. Oznámenie o prijatí, resp. o neprijatí dieťaťa do MŠ dostane každý rodič písomne, alebo osobne od zástupkyne pre MŠ. Za organizáciu a výchovný proces v MŠ zodpovedá zástupkyňa pre MŠ spolu s triednymi učiteľkami. Deti vedieme k osvojovaniu základných  hygienických a kultúrnych návykov  a kultúrneho stolovania. Podľa potreby uplatňujeme individuálny prístup k deťom, ktoré si to vyžadujú. Na želanie rodičov deti prikrmujeme. Deti strednej triedy po pol roku používajú pri jedle vidličku a deti veľkej triedy používajú príbor počas celého školského roka.

      ÚHRADA POPLATKOV za čiastočnú úhradu

     Tento poplatok v stanovenej výške platia rodičia, alebo iná osoba ktorá má k dieťaťu vyživovaciu povinnosť takto: Deti do 5 rokov platia  – mesačný poplatok 6 €. Predškoláci poplatok neplatia. Bez zaplatenia tohto poplatku nesmie byť dieťa prijaté do MŠ. Rodič platí poplatok aj vtedy, ak dieťa nie je v MŠ ani raz a nie je písomne odhlásené. Poplatok sa neodpočítava za prítomné dni a preto sa ani nevracia ako stravné. Okrem tohto poplatku platí rodič aj stravné v plnej výške ak dieťa poberá celodennú stravu. Každý rodič je povinný písomne si odhlásiť dieťa do zošita, alebo osobne triednej učiteľke, ak v nasledujúci deň z akéhokoľvek dôvodu dieťa do MŠ nepríde a rodič vie o tom vopred. V opačnom prípade sa mu môže strava počítať ako keby bol v MŠ prítomný.

     ORGANIZÁCIA TRIED

     V školskom roku 2018/2019  máme tri triedy.

      

     ČINNOSTI zamerané na ENVIROMENTÁLNU VÝCHOVU

      Praktickú výchovu zameriavame na ochranu prírody a životného prostredia. Organizujeme školské akcie zamerané na enviromentálnu výchovu. Vychádzky do prírody, zbieranie lesných plodov, výstavku prác vytvorených z jesenných plodov, enviromentálne hry na snehu... Do týchto akcií zapájame aj rodičovskú verejnosť. Úlohy z enviromentálnej výchovy plníme aj na turistickom krúžku. Organizujeme besedy a stretnutia s poľovníkom, lesníkom a ochranárom prírody

  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012