• Profil školy


    •          
      
     Sme základná škola s materskou školou Solčany. Solčany sú najväčšou obcou topoľčianskeho okresu. Naša škola bola postavená v roku 1966. V súčasnosti ju navštevuje 186 žiakov zo Solčian  a Krnče.
     Naša škola sa vo svojej činnosti sústreďuje na tieto oblasti:

      

     1. Informatika - pokračujeme v projekte Infovek a zapojili sme sa do projektu Digitálni štúrovci.V súčasnosti pracujeme na projekte Premena tradičnej školy na modernú. Výsledkom tohto projektu bude nielen nová technika v našej učebni, ale aj učebné pomôcky na mnohé vyučovacie predmety. Na tomto projekte pracuje takmer celá naša škola. Neustále modernizujeme počítačovú učebňu, ktorú používame aj v mimovyučovacom čase.
     2. Vyučovanie cudzích jazykov -cudzí jazyk vyučujeme už od prvého ročníka a modernú jazykovú učebňu plne využívame od roku 2007. V budúcnosti chceme vybudovať prenosnú učebňu, aby sa mohli moderne učiť jazyk obidve skupiny, na ktoré sú triedy rozdelené. Do kabinetu cudzích jazykov sme zakúpili nové učebné pomôcky a moderné programy.

     3. Telesná kultúra a šport - zavedenie športových krúžkov aj pre žiakov 2. - 4. ročníka, organizovanie športových olympiád, základného a zdokonaľovacieho plaveckého výcviku, lyžiarskeho výcviku a školy v prírode. Do kabinetu sme zakúpili množstvo nových pomôcok, hlavne na florbal, futbal,ale aj iné športy.

      

     4. Starostlivosť o zdravie žiakov a zamestnancov školy - sústavne zlepšovať životné prostredie, uplatňovať humanizáciu vyučovania .
     5.   Výchova žiakov ku kladnému vzťahu k svojmu regiónu - organizovanie vystúpení žiakov pre verejnosť, zverejňovaní prác v obecných novinách, vydávanie ročenky, organizovanie výchovných koncertov a návštevy divadelných predstavení. Zapojili sme sa do projektu, v rámci ktorého naši žiaci nacvičujú pásmo Solčianska svadba.
     6. Podpora talentovaných žiakov - zapájanie žiakov do športových a vedomostných súťaží .
     7. Zvýšená pozornosť slaboprospievajúcim žiakom - spolupráca s pedagogicko-psychologickou poradňou v Topoľčanoch a s rodičmi.
      
     Našim cieľom je vychovávať mladých ľudí, ktorí budú mať radosť zo života a budú schopní uplatniť sa v dnešnom modernom svete.
  • Kontakty

   • Základná škola s materskou školou Solčany
   • zssolcany@gmail.com, jedalenzssolcany@gmail.com
   • zssolcany@gmail.com
   • 038/538 3110, 0914 150 711 - Mgr. Jozef Vlasák - riaditeľ školy 038/538 3663 - PaedDr. Kvetoslava Hornová - zástupkyňa riaditeľa školy pre ZŠ 038/538 3664 - Mária Valová - ekonómka 038/538 3239 - MŠ 038/538 3139, 0914 129 144 - veduca ŠJ
   • Hviezdoslavova 38 956 17 Solčany
   • 037860755
   • 2021604013
 • Fotogaléria

  • 2019/2020
  • 2018/2019
  • 2017/2018
  • Tretiaci
  • školsky rok 2016/2017
  • Oslava 50. výročia otvorenia súčasných priestorov školy
  • 2015/2016
  • Školský rok 2013/2014
  • Na kolesách proti rakovine
  • Školský rok 2014/2015
  • Elwood na našej škole
  • Školský rok 2011/2012